Beriman Kepada Allah SWT Dan Istiqomah

Pintu Ledeng TV - Beriman Kepada Allah SWT Dan Istiqomah

Beriman Kepada Allah SWT Dan Istiqomah

Pintuledeng.com – Dari Sufyan bin Abdillah ats-Tsaqafi, ia berkata: Aku berkata, “Ya Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam satu ucapan yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun setelahmu.” Beliau bersabda, “Katakanlah, ‘Aku beriman kepada Allah,’ kemudian beristiqamahlah!” (HR Ahmad dan Muslim).

Hadis di atas juga diriwayatkan dengan lafal lain yang lebih panjang dari Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqafi, ia berkata:

“Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu perkara yang aku jadikan pegangan dan berlindung.” Beliau menjawab, “Katakan, ‘Tuhanku Allah,’ kemudian beristiqamahlah.” Aku (Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqafi) berkata, “Ya Rasulullah, apa yang paling Engkau takutkan terhadapku?” Beliau memegang lidah Beliau sendiri, kemudian bersabda, “Ini” (HR Ahmad, an-Nasai, Ibn Majah, at-Tirmidzi dan ad-Darimi)

Imam an-Nawawi di dalam Syarh Shahîh Muslim menjelaskan maksud permintaan Sufyan itu adalah, “Beritahukan kepadaku satu ucapan yang menyeluruh, yang menghimpun makna-makna Islam secara jelas dimana aku tidak memerlukan penafsiran dari selain Anda; yang aku kerjakan dan aku jadikan perisai.”

Menurut Ibn Rajab al-Hanbali di dalam Jâmi’ al-‘Ulûm wa al-Hikâm, itu merupakan permintaan dari Sufyan bin Abdullah agar Rasul memberitahunya satu perkataan yang bersifat menyeluruh untuk urusan Islam dan mencukupi sehingga setelah Rasul, ia tidak memerlukan kepada yang lain.

Qadhi Iyadh menjelaskan, “Hadis ini termasuk penghimpun ucapan Rasul saw. dan ini sesuai dengan firman Allah (yang artinya): Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan “Tuhan kami ialah Allah,” kemudian mereka tetap istiqamah (TQS Fushshilat: 30; al-Ahqaf: 13). Artinya, esakan (tauhidkan) Allah dan berimanlah kepada-Nya, kemudian beristiqamahlah dan jangan melenceng dari tauhid serta taatlah kepada-Nya hingga kalian diwafatkan. Berdasarkan apa yang kami sebutkan inilah penafsiran para mufassir dari kalangan para Sahabat dan orang sesudah mereka dan itulah makna hadis ini, insyaAllah.”

 

Comments

comments

Disc Iklan Ramadhan for Web

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.