Manusia Terbaik Pengganti Rasulullah

Pintu Ledeng TV - Manusia Terbaik Pengganti Rasulullah

Manusia Terbaik Pengganti Rasulullah

Pintuledeng.com – Imam Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Umar bin Al Khattab bahwa tatkala di berada di atas pembaringannya setelah ditusuk oleh Abu Lu’luah; “Jika saya menentukan penggantiku, maka telah ada orng yang lebih baik dari aku yang melakukan itu (maksudnya Abu Bakar). Dan jika aku tidak menentukan penggantiku, maka itu pun telah dilakukan oleh orang yang lebih baikdari diriku (maksudnya Rasulullah).”

Imam Ahmad, dan juga Imam Al baihaqi dalam kitab Dalaail An Nubuwah dengan sanad yang hasan dari Amr bin Sufyan dia bekata, “Tatkala Ali memenangkan perang Jamal, dia berkata, ‘Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami dahulu tidak menunjuk seorang pun dalam masalah kepemimpinan ini hingga kami sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Dia menunaikan kekhilafahan itu dengan jujur dan lurus hingga menemui ajalnya. Kemudian Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya. Lalu Umar menunaikan khilafah itu dengan jujur dan sangat baik di dalamnya. Namun kemudian banyak orang yang yang mencari dunia, maka di situlah mulai muncul berbagai masalah yang Allah tentukan.”

Al Hakim meriwayatkan di dalam Al Mustadrak dan dinyatakan shahih oleh oleh Imam Al Baihaqi dalam Dalail An Nubuwah dari Abi Wail, dia berkata: Dikatakan kepada Ali, “Tidakkah engkau menentukan pengganti yang memimpin kami ?” Dia menjawab, “Rasululah tidak menentukan siapa penggantinya atas kami. Namun jika Allah menginginkan kebaikan, niscaya Dia akan menghimpun manusia kepada orang terbaik di antara mereka, sebagaimana Dia telah kumpulkan perkara ini kepada orang terbaik setelah mereka. [Tarik Al Khulafah, hal 8]

Comments

comments

Disc Iklan Ramadhan for Web

Leave a Reply