Mengenal Abu Ubaid Al-Qasim Bin Salam

Pintu ledeng Tv - Mengenal Abu Ubaid Al-Qasim Bin Salam

Mengenal Abu Ubaid Al-Qasim Bin Salam

Pintuledeng.com – Abu Bakar Al-Ambari berkata, “Abu Ubaid membagi malam menjadi tiga bagian, sepertiga untuk shalat, sepertiga lagi untuk tidur dan sisanya untuk berkarya.”[Tarikh Baghdad, 12/408 dan Thaqabat Asy-Syafi;iyah, 2/154]

Adz Dzahabi menambahkan, “Abu Ubaid Al Qasim bin Salam telah banyak menelurkan karya. Di antaranya tentang qira’at (aku belum melihatnya), Kitab Al Gharib, Fadhail Al Qur’an, Ath Thahur, An-Nasikh Wa Al Mansukh, Al Mawa’izh, Kitab Al-Gharib dalam ilmu lisan, dan masih ada lain. Karyanya mencapai lebih dari dua puluh tujuh kitab.”[Siyar ‘Alam An-Nubala’ 10/491-492]

Comments

comments

Disc Iklan Ramadhan for Web

Leave a Reply