Mengenal Keluarga Abu Bakar Ash-Shiddiq

Pintu Ledeng TV - Mengenal Keluarga Abu Bakar Ash-Shiddiq

Mengenal Keluarga Abu Bakar Ash-Shiddiq

Pintu Ledeng TV – Bapaknya adalah Utsman bin Amir bin Amr dan memiliki nama kuniyah Abu Quhafah. la masuk Islam pada Fathu Makkah. Abu Bakar Ash-Shiddiq membawanya menghadap Rasulullah, lalu beliau berkata, “Wahai Abu Bakar, mengapakah kamu tidak membiarkannya saja, hingga kamilah yang pergi mendatanginya, bukannya ia yang kamu bawa datang kepada kami.” Lalu Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata, “Dirinya yang lebih layak untuk mendatangi Anda wahai Rasulullah.” Lalu ia pun masuk Islam dan melakukan baiat (janji setia) kepada Rasulullah.1 

Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah mengucapkan selamat kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq atas keislaman bapaknya,2 dan berkata kepadanya, “Ubahlah rambutnya.” Waktu itu, rambut kepala Abu Quhafah berwarna seperti tanaman tsaghamah (tanaman yang berwarna putih. Maksudnya adalah, rambut Abu Quhafah sudah dipenuhi uban).3

Dalam hadits ini memuat sebuah manhaj Nabawi yang mulia yang digariskan oleh Rasulullah, yaitu memuliakan dan menghormati orang yang lebih tua. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah dalam hadits, “Bukan termasuk golongan kami orangyang tidak memuliakan yang tua dan tidak menyayangi yang muda.”4

Adapun ibunda Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah Salma binti Shakhr bin Amr bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taim. Nama kuniyah-nya adalah Ummu Al-Khair. Ia masuk Islam sejak dini. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembicaraan tentang kejadian di mana Abu Bakar Ash-Shiddiq meminta dengan sangat kepada Rasulullah agar diperkenankan untuk tampil berdakwah secara terang-terangan dan terbuka di Makkah.

Adapun isteri Abu Bakar Ash-Shiddiq, maka ia menikah dengan empat isteri yang memberinya tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan. AH


  1. Al Ishobah 4/375
  2. As-Sirah An-Nabawiyyahfi Dhau Al-MashadirAl-Ashliyyah, hlm. 577
  3. Al-lshaabah, 4/375. Ats-Tsaghamah adalah nama sebuah tumbuhan berwarna putih yang biasa digunakan untuk menyerupakan uban.
  4. HR. At-Tirmidzi, kitab Al-Birr, bab 15.
  5. Tarikh Ad-Da»wahfi (Ahdi Al-Khulafa ‘ Ar-Rasyidin, hlm. 30,

Comments

comments

Disc Iklan Ramadhan for Web

Leave a Reply