Mengenal Mu’awiyah Bin Abu Sofyan

Pintu Ledeng TV - Mengenal Mi'awiyah Bin Abu Sofyan

Mengenal Mu’awiyah Bin Abu Sofyan

Pintu Ledeng TV – Mua’wiyyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd asy Syams bin Abdu Manaf bin Qushay. Nama pangggilannya Abu Abdur Rahman Al-Umawi. Dia dan ayahnya masuk Islam pada saat pembukaan kota Makkah, ikut dalam perang Hunain, termasuk orang-orang muallaf yang ditarik hatinya untuk masuk Islam, dan keislamannya baik serta menjadi salah seorang penulis wahyu. 

Dia meriwayatkan hadits dari Rasulullah sebanyak seratus enam puluh tiga hadits. Beberapa sahabat dan tabiin yang meriwayatkan hadits darinya antara lain: Abdullah bin Abbas, Abdulah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abu Darda’, Jarir Al-Bajali, Nu’man bin Basyir dan yang lain. Sedangkan dari kalangan tabiin antara lain: Sa’id bin Al-Musayyib, Hamid bin Abdur Rahman dan lain-lain. 

Dia termasuk salah seorang yang memiliki kepintaran dan kesabaran. Banyak hadits yang menyatakan keutamaan pribadinya, namun dari hadits – hadits tersebut hanya sedikit yang bisa diterima.  

Imam at-Tirmidzi meriwayatkan —dia mengatakan bahwa hadits ini hasan— dari Abdur Rahman bin Abi Umairah (seorang sahabat Rasulullah) dari Rasulullah bahwa dia bersabda kepada Mu’awiyah, “Ya Allah, jadikanlah dia orang yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk. ”  

Imam Ahmad dalam Musnadnya meriwayatkan dari Al-Mirbadh bin Sariyyah dia berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda, “Ya Allah ajarilah Mu’awiyah Al-Qur’an dan hisab serta lindungilah dia dari adzab.” 

Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya dan Imam Ath-Thabarani dalam kitabnya Al-Kabir meriwayatkan dari Abdul Malik bin Umair dia berkata: Mu’awiyah berkata: Sejak Rasulullah bersabda kepada saya, “Wahai Mu’awiyah, jika kamu menjadi raja, maka berbuat baiklah! ” saya selalu menginginkan jabatan kekhilafahan. [Tarikh Khulafa Bab 3 Dinasti Bani Umayyah hal.229] AH

Comments

comments

Disc Iklan Ramadhan for Web

Leave a Reply