Apa dan Bagaimana Khilfah Itu ?

PL - Apa dan Bagaimana Khilfah Itu

Pintu Ledeng TV – Saat ini, Khilafah telah dibicarakan dimana-mana, baik oleh orang yang mendukung maupun yang menolak. Namun, baik yang mendukung maupun yang menolak terkadang tidak terlalu memahami arti dan definisi Khilafah sebenarnya. Tulisan ini, akan mencoba membahas arti dan definisi Khilafah, juga membahas pilar-pilar sistem Khilafah dan terakhir tentang dalil wajibnya Khilafah secara berkala tentunya.

Siapa saja yang ingin mendapatkan pembahasan yang lebih lengkap bisa merujuk kitab Nidzomu al-Hukmi fi al-lslam atau kitab Al-Khilafah atau kitab Muqaddimah al-Dustur, ketiganya karya Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, Ajhizatu Daulati al-Khilafah fi al-Hukmi wal Idarah karya Syeikh Atha Abu al-Rasytah, kitab Al-lmamatu al-Udzma Inda Ahli as-Sunnah wa al-Jamaah karya Syeikh ad-Dumaiji, kitab Qawa’id Nizham al-Hukm fi al-lslam karya Syeikh Mahmud Abdul Majid AIKhalidi dan lain sebagainya.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Khilafah ?

Secara bahasa, Khilafah merupakan dari bahasa Arab, dan kata Khilafah merupakan mashdar dari fi ‘il madhi khalafa, yang artinya menggantikan atau menempati tempatnya. Khalifah adalah orang yang datang setelah orang lain, lalu menggantikan tempatnya (iâ’a ba’dahu fa shâra makánah) (Ibrahim Anis, Al-Mu’jam Al Wâsith, I/251), Dalam kitab Mu’jam Maqoyis al-Lughah (II/210) dinyatakan, Khilafah dikaitkan dengan penggantian karena orang yang kedua datang setelah orang yang pertama dan menggantikan yang kedudukannya. Menurut Imam Ath-Thabari, makna bahasa inilah yang menjadi alasan mengapa as-Sulthan al-A’zham (penguasa besar Islam) disebut sebagai Khalifah, karena dia menggantikan penguasa sebelumnya (Tafsir Ath-Thabari, I/199).

Sedangkan dalam pengertian syariah, Khilafah digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi SAW. dalam kepemimpinan Negara Islam (Daulah Islamiyah). Inilah pengertiannya pada masa awal Islam. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, istilah Khilafah digunakan untuk menyebut Negara Islam itu sendiri (Syeikh Mahmud Abdul Majid Al-Khalidi, Qawa’id Nizham al-hukm fi al-Islam). Pemahaman ini telah menjadi dasar pembahasan seluruh ulama fikih siyasah ketika mereka berbicara tentang Khilafah atau Imamah. Para ulama salaf telah membahas konsep negara Islam atau sistem pemerintahan Islam dengan istilah lain yang lebih spesifik, yaitu istilah Khilafah/Imamah atau istilah Dar al-Islam (Syeikh Wahbah Az-Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh, IX/823). [HF]

Bersambung….

Comments

comments

Disc Iklan Ramadhan for Web

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.